Rekrutacja

Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu jest objęty rekrutacją elektroniczną Oświata w Radomiu
Link do rejestracji elektronicznej kandydata 

PREZENTACJA INSTRUMENTÓW

Rekrutacja do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia
- w systemie naboru elektronicznego wejdź w zakładkę REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH;
- dla kandydatów urodzonych w 2016 i 2017 roku.
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia realizuje równocześnie program szkoły podstawowej i szkoły muzycznej I stopnia (cykl ośmioletni).

Uczniowie mogą uczyć się gry na następujących instrumentach:
akordeon, fagot, flet, fortepian, gitara, klarnet, kontrabas, organy, perkusja, puzon, sakshorn, saksofon, skrzypce, trąbka, waltornia, wiolonczela.
Prezentacje instrumentów po kliknięciu w rysunek instrumentu na górze strony.

REKRUTACJA
Od 1 marca (godz. 10:00) do 20 marca (godz. 15:00) 2023 roku - rejestracja w systemie wniosków i zgłoszeń o przyjęcie do klasy pierwszej i złożenie w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru podpisanego wniosku oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych:
Link do rejestracji elektronicznej kandydata
Podanie (click)
Kwestionariusz: kandydata do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia (click)
Ostatni punkt kwestionariusza wypełnia lekarz POZ - Art. 142 ust. 2 Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. Z 2021 r. poz. 1082 z późń. zm.)

Jeżeli kandydat w danym roku kalendarzowym nie ukończył 
7 lat prosimy o złożenie:
- zaświadczenia o korzystaniu z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
- opinii o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 (PO) oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

22 marca 2023 roku (środa), od godziny 9:00 - badanie uzdolnień muzycznych kandydatów.
Badanie przydatności polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.
Uprzejmie informujemy, że ostateczny przydział instrumentu głównego ustala Komisja Rekrutacyjna.

Badanie uzdolnień muzycznych:
1.Śpiew przygotowanej przez kandydata piosenki;
2.Powtarzanie dźwięków i krótkich konstrukcji melodycznych głosem;
3.Wyklaskiwanie usłyszanego rytmu;
4.Rozpoznawanie zmian w zagranej melodii;
5.Sprawdzenie pamięci muzycznej kandydata i reakcji ruchowej na zmiany zachodzące w muzyce (ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne)
6.Sprawdzenie koordynacji ruchowej.

Zapraszamy na spotkanie dla kandydatów i ich rodziców „Drzwi Otwarte”, które odbędzie się 18 marca o godz. 12:00 w Sali Kameralnej im. Marii Fołtyn.

Harmonogram „Drzwi otwartych”
godz. 12:00 - Prezentacja instrumentów w formie koncertu;
godz. 13:00 - Zapoznanie z z typem zadań, które pojawią się podczas badania uzdolnień muzycznych;
godz. 13:30 - 14:30 Konsultacje z dyżurującymi nauczycielami.

Rekrutacja do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia, kształci młodzież w cyklu czteroletnim, realizując program szkoły ponadpodstawowej w połączeniu z programem szkoły muzycznej II stopnia. Warunkiem przyjęcia jest ukończenie przez kandydata VIII klasy szkoły podstawowej oraz zdanie egzaminów wstępnych z przedmiotów muzycznych.
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia kształci w trzech specjalnościach:
- instrumentalistyka (akordeon, altówka, fagot, flet, fortepian, gitara, klarnet, klawesyn, kontrabas, organy, perkusja, puzon, sakshorn, saksofon, skrzypce, trąbka, tuba, waltornia, wiolonczela);
- rytmika;
- wokalistyka.
W bieżącym roku szkolnym postępowanie rekrutacyjne do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia obejmuje:
- w specjalnościach instrumentalistyka i wokalistyka – egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych oraz egzamin z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej, w zakresie objętym podstawą programową kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego. 
- w specjalności rytmika - egzamin praktyczny z gry na fortepianie z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych, egzamin praktyczny sprawdzający umiejętności w zakresie improwizacji i rytmiki oraz egzamin z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej, w zakresie objętym podstawą programową kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego.
Terminy egzaminów wstępnych: 19–21 czerwca 2023 roku
Składanie dokumentów: od 8 maja do 14 czerwca 2023 roku (do godz. 15:00).
Podanie (click)
Kwestionariusz (click)
Ostatni punkt kwestionariusza wypełnia lekarz POZ, w przypadku specjalności wokalistyka - lekarz specjalista foniatra - Art. 142 ust. 2-3 Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. Z 2021 r. poz. 1082 z późń. zm.)

Kandydaci na Wydział Rytmiki proszeni są o kontakt mailowy z Kierownikiem Sekcji Teorii Muzyki, Rytmiki i Śpiewu - p. Wioletty Drab (wioletta.drab@muzycznaradom.pl), celem przeprowadzenia konsultacji wstępnych.
Z kolei kandydaci na Wydział Wokalny proszeni są o kontakt mailowy z nauczycielem śpiewu solowego - p. Moniką Świostek (monika.swiostek@muzycznaradom.pl).

Rekrutacja do Szkoły Muzycznej I stopnia
Szkoła Muzyczna I stopnia kształci uczniów:
- w cyklu 6-letnim (kandydaci, którzy kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 7 lat albo 6 lat oraz nie więcej niż 10 lat) na następujących instrumentach: 
akordeon, fagot, flet, fortepian, gitara, klarnet, kontrabas, organy, perkusja, puzon, sakshorn, saksofon, skrzypce, trąbka, waltornia, wiolonczela.
Prezentacje instrumentów po kliknięciu w nazwę instrumentu powyżej.
- w cyklu 4-letnim (kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat) na instrumentach wymienionych powyżej oraz:
altówka, obój, klawesyn, tuba. 
Termin badania przydatności: 22 maja 2023 r. (poniedziałek)
Składanie dokumentów: od 1 marca do 17 maja 2023 r. (do godz. 15:00)

Podanie (click)
Kwestionariusz (click)
Ostatni punkt kwestionariusza wypełnia lekarz POZ - Art. 142 ust. 2 Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. Z 2021 r. poz. 1082 z późń. zm.)

Badanie przydatności polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.
Uprzejmie informujemy, że ostateczny przydział instrumentu głównego ustala Komisja Rekrutacyjna.

Badanie uzdolnień muzycznych:
1.Śpiew przygotowanej przez kandydata piosenki;
2.Powtarzanie dźwięków i krótkich konstrukcji melodycznych głosem;
3.Wyklaskiwanie usłyszanego rytmu;
4.Rozpoznawanie zmian w zagranej melodii;
5.Sprawdzenie pamięci muzycznej kandydata i reakcji ruchowej na zmiany zachodzące w muzyce (ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne)
6.Sprawdzenie koordynacji ruchowej.


Zapraszamy na spotkanie dla kandydatów i ich rodziców „Drzwi Otwarte”, które odbędzie się 20 maja o godz. 12:00 w Sali Kameralnej im. Marii Fołtyn.

Harmonogram „Drzwi otwartych”
godz. 12:00 - Prezentacja instrumentów w formie koncertu;
godz. 13:00 - Zapoznanie z z typem zadań, które pojawią się podczas badania uzdolnień muzycznych;
godz. 13:30 - 14:30 Konsultacje z dyżurującymi nauczycielami.

Rekrutacja do Szkoły Muzycznej II stopnia
Szkoła Muzyczna II stopnia, kształci młodzież w cyklu 6-letnim (specjalności instrumentalistyka i rytmika) lub w cyklu 4-letnim (specjalność wokalistyka). Warunkiem przyjęcia jest zdanie przez kandydata egzaminów wstępnych z przedmiotów muzycznych.

Szkoła Muzyczna II stopnia kształci w trzech specjalnościach:
- instrumentalistyka (akordeon, altówka, fagot, flet, fortepian, gitara, klarnet, klawesyn, kontrabas, organy, perkusja, puzon, sakshorn, saksofon, skrzypce, trąbka, tuba, waltornia, wiolonczela);
- rytmika;
- wokalistyka.
W bieżącym roku szkolnym postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Muzycznej II stopnia obejmuje:
- w specjalnościach instrumentalistyka i wokalistyka – egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych oraz egzamin z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej, w zakresie objętym podstawą programową kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego. 
- w specjalności rytmika - egzamin praktyczny z gry na fortepianie z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych, egzamin praktyczny sprawdzający umiejętności w zakresie improwizacji i rytmiki oraz egzamin z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej, w zakresie objętym podstawą programową kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego.
Terminy egzaminów wstępnych: 19–21 czerwca 2023 roku.
Składanie dokumentów: od 8 maja do 14 czerwca 2023 roku (do godz. 15:00).
Podanie (click)
Kwestionariusz (click)
Ostatni punkt kwestionariusza wypełnia lekarz POZ, w przypadku specjalności wokalistyka - lekarz specjalista foniatra - Art. 142 ust. 2-3 Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. Z 2021 r. poz. 1082 z późń. zm.).

Kandydaci na Wydział Rytmiki proszeni są o kontakt mailowy z Kierownikiem Sekcji Teorii Muzyki, Rytmiki i Śpiewu - p. Wiolettą Drab (wioletta.drab@muzycznaradom.pl), celem przeprowadzenia konsultacji wstępnych.
Z kolei kandydaci na Wydział Wokalny proszeni są o kontakt mailowy z nauczycielem śpiewu solowego - p. Moniką Świostek (monika.swiostek@muzycznaradom.pl).

Egzaminy kwalifikacyjne do klas wyższych niż pierwsza szkół wszystkich typów.
Aktualni uczniowie ZSM lub kandydaci spoza szkoły, którzy chcą dostać się do klasy wyższej niż pierwsza podlegają procedurze egzaminu kwalifikacyjnego, obejmującego wszystkie przedmioty wykładane na koniec danej klasy.
Egzaminy te są zaplanowane na dni 19-21 czerwca 2023 roku.
Celem przystąpienia do egzaminu należy złożyć podanie do Dyrektora Szkoły wg wzoru poniżej, następnie zaś oczekiwać na pisemną odpowiedź zawierającą zakres wymagań z poszczególnych przedmiotów na dany poziom. 

Podanie o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego (click)

Wszelkich dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły przy ul. 25 Czerwca 70 lub pod numerem tel. 48 362 66 65.

Back to Top Skip to content