Ważne daty

 Szkolnictwo muzyczne o charakterze zinstytucjonalizowanym posiada w Radomiu wieloletnie tradycje sięgające początków XX wieku. Wówczas to powstawały w naszym mieście placówki artystyczne. Były to między innymi szkoła Marii Jabłońskiej powstała w 1903 r., prywatna szkoła Michała Stefanowicza z 1913 r., prywatna szkoła Pawła Gisera z 1924 roku oraz szkoła muzyczna Macieja Glogiera. Szczególnie ta ostatnia zajmuje ważne miejsce w historii Zespołu Szkół Muzycznych.

1925 rok
Działalność rozpoczęła szkoła muzyczna, która powstała z inicjatywy radomskiego Towarzystwa Muzycznego im. Fryderyka Chopina. Jej pierwszym dyrektorem został senator Maciej Glogier. Placówka oficjalnie funkcjonowała do 31 stycznia 1941 r., czyli do momentu rozwiązania jej przez niemieckie władze okupacyjne. Nieoficjalnie nauczanie było kontynuowane w domach prywatnych. Po zakończeniu wojny muzycy wywodzący się ze środowiska odpowiedzialnego za powstanie i funkcjonowanie szkoły glogierowskiej doprowadzili do reaktywacji edukacji muzycznej w Radomiu.

1 września 1945 roku
Odbyła się inauguracja roku szkolnego w Instytucie Muzycznym w Radomiu. Naukę rozpoczęło 61 uczniów, którzy znaleźli się pod opieka 15 nauczycieli. Data ta jest początkiem nowego etapu w życiu muzycznym społeczności miasta Radomia. Niższa Szkoła Muzyczna i Szkoła Umuzykalniająca powstały dzięki staraniom wielu ludzi związanych z ośrodkami muzycznymi działającymi przed wojną w regionie radomskim. Wśród grupy osób pragnących wskrzesić przedwojenne tradycje muzyczne w Radomiu był Marceli Karczemny, dyrektor szkoły Organistowskiej w Płocku.

29 czerwca 1946 roku
Pomimo trudności lokalowych i braku dobrych instrumentów uczniom i nauczycielom udało się zorganizować pierwszy w historii szkoły popis uczniów szkoły muzycznej. Tak o koncercie pisał wtedy "Dziennik Radomski"
Dawno Radom nie widział tak wypełnionej publicznością sali jak w dniu popisu uczniowskiego. Objaw bardzo dodatni, świadczący o zrozumieniu społeczeństwa dla muzyki... Trzeba stwierdzić, że uczniowie wykazali doskonałe przygotowanie techniczne i muzyczne, co świadczy o dobrym kierunku i solidnej pracy zespołu nauczycielskiego... Słowa uznania należą się Dyrektorowi Marcelemu Karczemnemu, który swą energią, wytrwałością i zmysłem organizacyjnym potrafił w ciężkich warunkach stworzyć tak ważną dla naszego miasta placówkę.

1947 rok
Powstaje Średnia Szkoła Muzyczna, która prowadzi działalność tylko przez 4 lata. Uczęszczają niej utalentowani uczniowie, którzy dzięki wysokim umiejętnościom gry na instrumencie mogą podjąć naukę od razu na wyższym poziomie.

rok szkolny 1948/1949
Szkołę opuszczają pierwsi absolwenci Niższej Szkoły Muzycznej. Dwie uczennice rozpoczęły naukę w Średniej Szkole Muzycznej.

1949 rok
W wyniku reorganizacji szkolnictwa artystycznego Niższa Szkoła Muzyczna i Szkoła Umuzykalniająca decyzją Ministerstwa Kultury i Sztuki połączyły się i otrzymały nazwę Szkoły Muzycznej I stopnia. Uczniowie realizowali program edukacji artystycznej w sześcioletnim dziale dziecięcym lub pięcioletnim dziale młodzieżowym.

1 września 1952 roku
W życie wchodzi zarządzenie o upaństwowieniu szkoły. Funkcję dyrektora szkoły w dalszym ciągu piastuje Marceli Karczemny. Szkoła liczy 280 uczniów uczących się w 10 sekcjach instrumentalnych: sekcji fortepianu, skrzypiec, akordeonu, wiolonczeli, kontrabasu, klarnetu, trąbki, rogu, puzonu i tuby.

1953 rok
Od początku działalności szkoły duży nacisk kładziono na zespołowe formy muzykowania. W szkole działał zespół akordeonowy, smyczkowy oraz instrumentów dętych. Prowadzony przez Stanisława Rychlewskiego zespół instrumentalny przekształcił się wkrótce w małą orkiestrę kameralną. Stefan Wrocławski kieruje chórem młodzieżowym, a Kazimierz Potkański-chórem dziecięcym. Powstaje klasa śpiewu solowego prowadzona przez Jerzego Bukowieckiego.

1957 rok
Szkoła otrzymuje część dwupiętrowego budynku przy ulicy Waryńskiego 2. pozwoliło to na bardzo dynamiczny rozwój placówki, gdyż do tej pory, od 1 września 1945, zajęcia prowadzone były w dwóch salach lekcyjnych przy ulicy Żeromskiego 36
Zajęcia w szkole odbywają się w nieprawdopodobnej ciasnocie. Klitki pozbawione akustyki, brak większej sali wykładowej, czy salki do pracy zespołowej utrudniają nie tylko naukę, lecz uniemożliwiają realizację szeregu koniecznych zamierzeń programowych
("Życie Radomskie"z dnia 2 IV 1952 r.)

1 września 1961 roku
Pierwsza inauguracja roku szkolnego dla uczniów Państwowej średniej Szkoły Muzycznej, która powstała dzięki długoletnim staraniom dyrekcji i pomocy władz miasta przy szczególnym zaangażowaniu Wacława Telusa - przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej. Stworzenie szkoły średniej dało uzdolnionej młodzieży szansę kształcenia muzycznego na jeszcze wyższym poziomie. W pierwszym roku nauki szkoła liczyła 31 uczniów i 10 pedagogów - wielu znanych instrumentalistów, teoretyków, absolwentów wyższych uczelni artystycznych.

1963 rok
Powstaje Szkolna Orkiestra Symfoniczna, którą kieruje Felicjan Lasota.

1966 rok
Państwową Średnią Szkołę Muzyczną opuszczają pierwsi absolwenci - dyplomanci: klarneciści, pianiści, trębacze i flecistka. Zmienia się nazwa szkoły na: Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia i Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia. Powstaje nowy wydział Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia - wydział wychowania muzycznego.

1970 rok
Na emeryturę odchodzi pierwszy dyrektor szkoły - Marceli Karczemny. Na to stanowisko powołany zostaje Artur Pietraszewski - pianista, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi. Obowiązki wicedyrektora od 1973 roku obejmuje Krystyna Białek - absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi.

1974 rok
Szkoła podpisuje porozumienie z Zakładem Transportu Energetyki w Radomiu. Dotyczy ono sprawowania przez zakład patronatu nad szkołą muzyczną.

1975 rok
Dyrektorem szkoły zostaje Krystyna Białek. Rok później wicedyrektorem zostaje Ryszard Balmowski - chórmistrz, teoretyk, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu.

1977 rok
Kolejna reorganizacja szkoły. Dwunastoletni cykl nauczania podzielono na dwa równe okresy: sześcioletni dział dziecięcy i sześcioletnią szkołę średnią. Cykl dziesięcioletni - na czteroletni dział młodzieżowy i sześcioletnią szkołę średnią.

1978 rok
Ten rok wyznacza początek współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Muzyczną w Warszawie, która zobowiązała się do zapewnienia pomocy kadrowej i koncertowej dla radomskiej szkoły. 18 listopada - szkoła otrzymuje imię Oskara Kolberga - muzyka, twórcy polskiej etnografii.

1979 rok
Od 1 września szkoła nosi nazwę Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia imienia Oskara Kolberga w Radomiu. Chór dziecięcy prowadzony przez Halinę Czerwińską - Osses odnosi sukcesy w konkursach ogólnopolskich.

1988 rok
Na wakujące od 6 lat stanowisko wicedyrektora szkoły zostaje powołany - Zdzisław Włodarski.

1990 rok
W wyniku administracyjnej reorganizacji szkolnictwa artystycznego szkoła znalazła się pod bezpośrednim zarządem Ministerstwa Kultury i Sztuki i opieką merytoryczną Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Zostaje powołana Rada Szkoły, a na funkcję jej przewodniczącego - Jan Prokop. Na scenie Teatru Powszechnego w Radomiu w koncercie "Młodzi artyści dla Rzeczpospolitej" wystąpili najzdolniejsi uczniowie szkoły.

1992 rok
Na emeryturę odchodzi pani dyrektor Krystyna Białek - odznaczona za swą pracę złotym krzyżem zasługi oraz dwukrotnie wyróżniona nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania. Na stanowisko dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia imienia Oskara Kolberga w Radomiu powołany zostaje Zdzisław Włodarski - dyrygent, absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, prezes Radomskiego Towarzystwa Muzycznego. Obowiązki wicedyrektora pełni Jerzy Ciecieląg, absolwent radomskiej szkoły i Akademii Muzycznej w Warszawie. Od 1992 roku szkoła posiada dwa działy nauczania - 6 letni dziecięcy i 4 letni młodzieżowy. Nauka w Szkole Muzycznej II stopnia trwa 6 lat i prowadzona jest w 3 wydziałach: instrumentalnym, wokalnym i rytmiki. Po ukończeniu nauki uczniowie otrzymują dyplom muzyczny.

1996 rok
W wyniku nowej, administracyjnej reorganizacji szkolnictwa artystycznego, szkoła staje się jednostką organizacyjną samorządu miasta Radomia. 1 września, dzięki staraniom dyrektora Włodarskiego, rok szkolny inaugurują dzieci w klasie pierwszej. Powstał wówczas jeden oddział. Dzieci na przedmioty teoretyczne uczęszczały do PSP 28 i podlegały tamtejszej Radzie Pedagogicznej, natomiast przedmioty muzyczne podlegały Radzie Pedagogicznej Szkoły Muzycznej przy ul. Waryńskiego 2.

1999 rok
To jedna z ważniejszych dat w życiu szkoły. W wyniku połączenia Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia z wyżej wymienionymi oddziałami powstaje Zespół Szkół Muzycznych imienia Oskara Kolberga w Radomiu. Dyrektorem placówki zostaje ponownie Zdzisław Włodarski. Funkcję wicedyrektora do spraw muzycznych pełni Jerzy Ciecieląg. Zastępcą dyrektora do spraw szkolnych w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia zostaje Ewa Jaskólska. W Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej, podobnie jak w Szkole Muzycznej I stopnia, realizowany jest sześcioletni cykl nauczania.

2001 rok
Działalność rozpoczęła Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia, która realizuje w pionie ogólnokształcącym program gimnazjum i liceum ogólnokształcącego oraz program szkoły muzycznej II stopnia w pionie kształcenia artystycznego.

2003 rok
Szkoła otrzymuje od władz miasta część budynku przy ulicy Kilińskiego 14, w którym zajęcia odbywają przede wszystkim uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia.

2004 rok
Decyzją Prezydenta Miasta Radomia - Zdzisława Marcinkowskiego, na dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych powołany zostaje ponownie Zdzisław Włodarski. Funkcję wicedyrektorów pełnią: Jerzy Ciecieląg (do spraw przedmiotów muzycznych ) oraz Ewa Jaskólska ( do spraw przedmiotów ogólnokształcących).

2009 rok
Na emeryturę odchodzi pan dyrektor Zdzisław Włodarski. Od dnia 1 lipca obowiązki dyrektora pełni Jerzy Ciecieląg, absolwent radomskiej szkoły i Akademii Muzycznej w Warszawie.
Decyzją Prezydenta Miasta Radomia - Andrzeja Kosztowniaka, na dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych z dniem 1 września 2009 roku powołany zostaje Robert Pluta absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie organów i muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, prezes Radomskiego Towarzystwa Muzycznego. Funkcję wicedyrektorów pełnią: Jerzy Ciecieląg (do spraw przedmiotów muzycznych ) oraz Ewa Jaskólska ( do spraw przedmiotów ogólnokształcących). 

2010 rok
Od dnia 1 stycznia funkcję wicedyrektora do spraw przedmiotów ogólnokształcących I stopnia pełni: Elżbieta Fituch natomiast funkcję wicedyrektora do spraw przedmiotów ogólnokształcących II stopnia Ewa Jaskólska.

1 września rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011 w nowej siedzibie szkoły przy ul. 25 Czerwca 70 

2013 rok
Od dnia 1 września funkcję wicedyrektora do spraw przedmiotów ogólnokształcących II stopnia pełni: Wojciech Panek. 

16 marca 2013 roku
Jubileusz 40-lecia Wydziału Rytmiki

06 września 2013 roku
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa odznaczyła sztandar ZSM złotym medalem za sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa Polaków oraz upamiętnianie związanych z nimi faktów, wydarzeń i postaci. 

2014 rok
Nagroda Lider Regionu 2014 w kategorii Edukacja-Kultura dla Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu.

31 maja 2014 roku 
Uczeń Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu Bartosz Kołsut reprezentował Polskę na Eurowizji dla Młodych Muzyków w Kolonii.

20 grudnia 2014
Występ Bartosza Kołsuta w Carnegie Hall w Nowym Yorku w recitalu laureatów międzynarodowego konkursu American Protégé International Music Talent Competition Fall 2014.

23-27 listopada 2015 roku
Jubileusz 90-lecia Szkolnictwa Muzycznego w Radomiu.

23 sierpnia 2018 roku
Powołanie Jerzego Ciecieląga na p.o. dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych przez Prezydenta Miasta Radomia Radosława Witkowskiego.

1 września 2018 rok
Od dnia 1 września funkcję wicedyrektorów pełnią: Adrian Hanke (do spraw przedmiotów muzycznych ) oraz Katarzyna Rojek ( do spraw przedmiotów ogólnokształcących).

19 czerwca 2019 roku
Powołanie Jerzego Ciecieląga na dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych przez Prezydenta Miasta Radomia Radosława Witkowskiego.

Back to Top Skip to content