Oświadczenie w sprawie dostępności

     Oświadczenie o dostępności witryny internetowej Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu www.muzycznaradom.pl.
Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły: muzycznaradom.pl
Data publikacji strony internetowej: 20.09.2005 r.
Status pod względem zgodności:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i grafik,
- strona internetowa zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów tekstowych nieprzygotowanych pod kątem dostępności.
Wyłączenia:
część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dostępności cyfrowej strony dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzie do oceny strony: Tingtun Page Chceker http://checkers.eiii.eu/, z którego wynika że strona internetowa muzycznaradom.pl spełnia wymagania dostępności w 100%.
Raport z wynikami przeglądu dostępności: http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=a4784a5b-070a-4b70-8333-85f4bf9f06fd
Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Jerzy Ciecieląg, mail: sekretariat@muzycznaradom.pl. Kontaktować można się także pod numerem telefonu: 48 362 66 65. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna
1. do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia główne od ul. 25 Czerwca, jedno wejście do części szkolnej, drugie prowadzące do sali koncertowej; nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
2. wejście wewnętrzne prowadzące do szatni w części szkolnej jest zabezpieczone bramką zamykaną /otwieraną elektronicznie; wolne od barier poziomych i pionowych przestrzenie komunikacyjne,
3. przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
4. zainstalowane urządzenia, środki techniczne i rozwiązania architektoniczne umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
5. w budynku znajdują się informacje wizualne na temat rozkładu pomieszczeń,
6. obiekt posiada wymagane oznakowania ewakuacyjne,
7. budynek nie posiada systemów i urządzeń , których celem jest wspomaganie słyszenia, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a,

Udogodnienia
1. budynek wyposażony jest w windy dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym dla poruszających się na wózku inwalidzkim,
2. jest możliwy wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
3. w budynku na każdej kondygnacji są toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
4. strona internetowa szkoły jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
5. można kontaktować się poprzez wiadomości pocztę elektroniczną, telefon, stronę internetową, media społecznościowe
Back to Top Skip to content